លុយមិនសំខាន់ជាងសុភមង្គលទេ តែបើគ្រួសារមួយគ្មានលុយ នោះរឿងរ៉ាវក៏កើតឡើងមិនចេះចប់ ជីវិតពោរពេញទៅដោយសំពាធគ្រួសារ…

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ហង្ស សុខនា បានបង្ហោះសារថា៖ «លុយមិនសំខាន់ជាងសុភមង្គលទេ តែបើគ្រួសារមួយគ្មានលុយ នោះរឿងរ៉ាវក៏កើតឡើងមិនចេះចប់ ជីវិតពោរពេញទៅដោយសំពាធគ្រួសារ ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ជាបញ្ហា ការឈ្លោះប្រកែកគ្នាកើតឡើងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេល មានអារម្មណ៍ហត់នឿយ ធុញទ្រាន់នឹងជីវិតគ្រួសារបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

សំរាប់មនុស្សចេះគិត គេព្យាយាមយកពេលវេលាដើម្បីរកលុយ វាប្រសើរជាងយកពេលមកគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ ដើម្បីគ្រួសារ ដើម្បីខ្លួនឯង មនុស្សជោគជ័យម្នាក់ណាដែលមិនតស៊ូ លោះបង់កំលាំងនិងពេលវេលា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​?

កម្មពារជីវិត ធ្វើល្អពីជាតិមុន ជាតិនេះជួបមនុស្សល្អរួមសុខរួមទុក្ខ នោះស៊ូហត់នឿយរាងកាយកំលាំងបញ្ញាក៏តស៊ូដើរទៅមុខដែរ តែបើជួបមនុស្សរោគចិត្ត ជីវិតគ្មានន័យ ធ្វើអ្វីក៏ជាឧបសគ្គ រនាំងជីវិតបាំងបិទដោយភពខ្មៅងងឹង តើយើងគួរដើរចេញ រឺនៅបន្តទទួលរងកម្មគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់នេះ?»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕