កប់ៗ! តារាស្រីថៃ ១០ ដួង ដែលស៊ីថ្លៃជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ថៃ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនដែលមានចំណូលចិត្តខាងរឿងភាគថៃ ប្រាកដជាស្គាល់តារាប្រុសស្រីថៃជាច្រើន ។ តើប្រិយមិត្តដឹងពីតម្លៃខ្លួនរបស់ពួកគេទេ ? ពេលនេះយើងនិងបង្ហាញពីតារាស្រី១០រូបដែលសុីថ្ងៃជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ នេះអោយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរ៖

ទី ១៖ យ៉ាយ៉ា អ៊ុរ័សយ៉ា

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ៥៥.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពី ៧ លានបាត និងថ្លៃព្រឹត្តិការណ៍ (Event) ពី ៧ ម៉ឺនបាត។

ទី ២៖ មិន ភីសយ៉ា

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ៦០.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៥ លានបាត និង Event ចំនួន ៦០.០០០ បាត ។

ទី ៣៖ ផេនខេក ខេមនិច (តារាចម្រៀង)

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ៧០.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៥ លានបាត និង Event ចំនួន ៧០.០០០ បាត ។

ទី ៤៖ ចេនី ធៀនផូស៊ុវ៉ាន់

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ៧៥.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៧ លានបាត និង Event ចំនួន ៨០.០០០ បាត ។

ទី ៥៖ អែហ្វ ថាក់សន

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ៧៥.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៨ លានបាត និង Event ចំនួន ៨០.០០០ បាត ។

ទី ៦៖ អែន ថងប្រៈស៊ុម (តារាសម្តែងជើងចាស់)

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ៨០.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៨ លានបាត និង Event ចំនួន ១០០.០០០ បាត ។

ទី ៧៖ នុន វរនុជ

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ៩៥.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៨ លានបាត និង Event ចំនួន ១២០.០០០ បាត ។

ទី ៨៖ ផ្លយ ណឺម៉ាន

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ១០០.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ៩លានបាត និងEventចំនួន ១៥០.០០០ បាត ។

ទី ៩៖ ឈុមភូ អារយ៉ា

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ១៥.០០០បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម១០ លានបាត និង Event ចំនួន ១៥០.០០០ បាត ។

ទី ១០៖ ស៊ុបភើស្តារ អាំ ផាច់រ៉ាផា

តម្លៃខ្លួនសម្តែងមួយវគ្គ ២០០.០០០ បាត ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ១៥ លានបាត និង Event ចំនួន ២០០.០០០ បាត ។

ប្រភព៖ Dara Thai