តោះមកមើលពីភាពប្រែប្រួលពេញទំហឹងរបស់រាជបុត្រ-រាជិនីតារាសម្ដែងកូរ៉េ រវាងពេលរឿងដំបូង និងរឿងបច្ចុប្បន្ន😂🤣

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ កន្លងហួសទៅ​លឿនខ្លាំងណាស់ រឿងក៏ច្រើនដែរ ដែលអ្នកតាមដានរឿងភាគរបស់កូរ៉េបាន​ទស្សនាផ្សំជាចំណីអារម្មណ៍។ ប៉ុន្តែយើងសាកផ្អាកពេល សម្លឹងទៅមើលតារាៗប្រចាំ K-Drama ទាំងអស់គ្នា ថាតើបើធៀបពីសម្រស់ តាំងពីរឿងដំបូង និងរឿងថ្មី​ចុងក្រោយ​ដែលពួកគេ​សម្ដែង តើមាន​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតណា?~

១. Lee Min Ho

រឿងដំបូង​ «Secret Campus» ឆ្នាំ ២០០៣~

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «The King: Eternal Monarch» ឆ្នាំ ២០២០

២. Jun Ji Hyun

រឿងដំបូង​ «White Valentine» ឆ្នាំ ១៩៩៩~

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Kingdom: Ashin of the North» ឆ្នាំ ២០២១

៣. Lee Jong Suk~

រឿងដំបូង​ «Prosecutor Princess» ឆ្នាំ ២០១០

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Romance Is a Bonus Book» ឆ្នាំ ២០១៩~

៤. Park Shin Hye

រឿងដំបូង​ «Stairway To Heaven» ឆ្នាំ ២០០៣~

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Sisyphus: The Myth» ឆ្នាំ ២០២១~

៥. Gong Yoo

រឿងដំបូង​ «School 4» ឆ្នាំ ២០០១~

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Seo Bok» ឆ្នាំ ២០២១

៦. Park Bo Young

រឿងដំបូង​ «Secret Campus» ឆ្នាំ ២០០៣~

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Doom at Your Service» ឆ្នាំ ២០២១

៧. Song Joong Ki

រឿងដំបូង​ «A Frozen Flower» ឆ្នាំ ២០០៨~

រឿងថ្មីចុងក្រោយ «Vincenzo» ឆ្នាំ ២០២១~