ស្ថានភាពប្រសើរបន្តិចបើធៀបម្សិលមិញ! ក្រោយប្រកាសមុននេះ តួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីថយចុះខ្លាំងដល់…

នៅថ្ងៃទី ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង នៃក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ទិន្នន័យអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ទិន្នន័យអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ៦៧២ នាក់បន្ថែមទៀត។

ដោយឡែក តួលេខថ្មីនេះ បើធៀបនឹងទិន្នន័យថ្ងៃទី ៣ ឧសភា ២០២១ គឺមានចំនួន ៩៣៨ ដូចនេះមានការថយចុះចំនួន ២៦៦នាក់៕