សូ ម ប្រុ ង ប្រ យ័ត្ន! ឯកឧត្តម ខៀវ កាញ៉ារីទ្ធ បង្ហោះថា ថ្ងៃនេះមានរឿងកូ វីដ -១៩ ធ្ងន់នៅកម្ពុជាហើយ…

មហាជនប្រាកដជាជ្រាបហើយថា ឯកឧត្តម ខៀវ កាញ៉ារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន។ ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកផេករបស់ឯកឧត្តមខៀវ កាញ៉ារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ដែលបានបង្ហោះនៅថ្ងៃ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ មុននេះបន្តិចមានខ្លឹមសារថា «ថ្ងៃនេះ មានរឿងកូ វីដ ១៩ ធ្ងន់នៅកម្ពុជាហើយ ។ សូមរង់ចាំ ដំណឹងពីសុខាភិបាល »៕