លេងឈុតធំហើយ! ពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលប្រើធម៏ក្តៅ ចំពោះអ្នកដែលរត់ គេ ច ពី មណ្ឌល ចត្តា ឡី ស័ក ដោយត្រូវ..

មហាជនជ្រាបហើយក្រោយ មានករណីនៃការ លួ ច រត់ គេ ច ចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡឺស័ក ដែលជាកន្លែងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៃអ្នកដំណើរមកដល់ថ្មីពីក្រៅប្រទេស ចូលមកប្រទេសកម្ពុជារួចមក ស្រាប់តែនៅពេលថ្មីៗនេះយោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីអំពីវិធានការចត្តា ឡឺ ស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការ ឆ្ល ង រាលដាលនៃជំ ងឺកូ វីដ ១៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ចុះលេខ: ២៧អនប្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ បានសម្រេចដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យដែលមាន៧ ជំពូក។ នៅក្នុងអនុក្រឹត្យជារួម នៅត្រង់ចំណុចនៃជំពូក៤ ត្រង់មាត្រា ៧,៨,៩,១០,១១,១២,១៣,១៤,១៥,១៦,១៧,១៨, ១៩,២០ បានសម្រចដាក់កម្រិតវិន័យដល់ជនណាដែល លួ ច រត់ គេ ចចេញពីមណ្ឌល ចត្តា ឡឺ ស័ក ដោយត្រូវពិន័យជាប្រាក់អន្តរការណ៍ ដូចក្នុងអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖