សូមជ្រាបថាតម្លៃសាំងឡើងទៀតហើយ! នេះជាតម្លៃចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ទី១៥…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ៣ ៤០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ៣ ០៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ។

យោងតាមក្រាហ្វិចបម្រែបម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដល់០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បានបង្ហាញថា តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយ មានការឡើងថ្លៃជាលំដាប់។

សូមអាន សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖