៤ឆ្នាំឆុ ងជាមួយទេវតាឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រូវ ជួ បរឿងមិ ន ល្អ ឆុ ងហេង ឆុ ង ស៊ យ……

ចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកលទេវតាឆ្នាំចាស់ ផ្លាស់ឆ្នាំថ្មីចូលមកកាន់តំណែងថែរក្សាមនុស្សលោក។ ទេវតាឆ្នាំថ្មី ត្រូវនឹងឆ្នាំឆ្លូវដែលមានរូបតំណាង ជាសត្វគោ។

តាមការទស្សន៍ទាយរបស់គ្រូ ហុងស៊ុយ ណាលី បានគុណគូរថាទេវតាឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំឆ្លូវនេះឆុ ង ជាមួយនឹងឆ្នាំទាំង៤ ក្នុងនោះមានដូចជា៖

១.ឆ្នាំមមែ ឆុ ងខ្លាំង១០០% ជាមួយឆ្នាំឆ្លូវ តែមានឆុ ងហេង និងឆុ ងស៊ យ

២.ឆ្នាំរោង ឆុ ង៥០% ជាមួយឆ្នាំឆ្លូវ ឆុ ងទា ស់ ទែង បែ ក បា ក់សាមគ្គី

៣.ឆ្នាំមមី ឆុ ង៥០% ជាមួយឆ្នាំឆ្លូវ ឆុ​ ងលាបពណ៌ ប្រ ឌិតរឿង ទំ លា ក់កំ ហុ សទៅលើអ្នក

៤.ឆ្នាំច ឆុ ង៥០% ជាមួយឆ្នាំឆ្លូវ ឆុ ងមានការបៀត បៀន ធ្វើ បា បអ្នក