អស់លុយទាំងព្រឹក! លោក ពេជ្រ ស្រស់ អស់លុយទាំងព្រឹក ដោយសារតែប៉ូលិសផាក ដោយសារតែបើកបរ…

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ យោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមរយៈគេហទំព័រ ហ្វេសប៊ុក ឯកឧត្ដម ពេជ្រ ស្រស់ បានបង្ហោះរូបភាពនិងសា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រយ៉ាងខ្លី ថា៖

«មួយ ០ ស្មើ២៥,០០០រៀល កាត់ព្រឹក ដោយសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់។ សូមចូលរួមគោរពនូវច្បាប់ចរាចរណ៍ ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីការពារជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃការគោរពច្បាប់ គឺ ត្រូវស្មើភាពគ្នាមិនត្រូវបែងចែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកតូច អ្នកធំ អ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះឡើយ។ ពេជ្រ ស្រស់ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (ពីខេត្តសៀមរាប) »៕