សម្តីទាំង ១០ ដែលអានហើយភ្ញាក់ខ្លួន និងមានជះឥទ្ធិពលទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ សូមអាននិងពិចារណាសម្តីទាំងនេះដោយការយកចិត្តទុកដាក់…

នៅលើលោកនេះពិតជាមានរឿងជាច្រើនដែលមិនអាចស្មានដល់ ហើយរឿងខ្លះមិនអាចយល់ទាល់តែសោះថាយ៉ាងណា ជាក់ស្តែងមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនបានឆ្លងកាត់ និងលើកជាទស្សនៈយកមកបកស្រាយឱ្យគ្រប់គ្នាបានសិក្សារ។

ជាការពិតមានរឿងជាច្រើនដែលបានកើតឡើងហើយមានន័យស្រដៀងគ្នា ទើបត្រូវបានគេលើកជាឧទាហរណ៏មកបង្ហាញក្នុងន័យនិងរូបភាពផ្សេងៗ។

ក្នុងនេះយើងបានលើកយក ១០ សម្តីដែលបង្ហាញពីសង្គមជាក់ស្តែង។ បើយើងមិនបានវិភាគទៅលើរឿងទាំងនោះទេ យើងពិតជាមិនអាចដឹងនោះទេថាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ គឺពោពេញទៅដោយរូបភាពនៃការប្រកួតប្រជែង។

យើងសង្ឃឹមថា អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានអានរឿងទាំងនេះ នូវសម្តី ១០ ម៉ាត់ ជាការពិតវាបានបង្រៀន និងឆ្លោះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពនៃសង្គមពិត។ សូមអានហើយគិតពិចារណា និងគិតឡើងវីញនូវចំនុចខ្វះខាតដែលយើងបានធ្វើ។ ក្នុងនោះមានឃ្លាមួយចំនួនដូចជា៖ សត្វឥន្រ្ទីវាមិនស៊ីសត្វរុយនោះទេ វាស៊ីតែសត្វណាធំៗ និងស្តេចតោគឺមិនខាំគ្នាជាមួយស្តេចឆ្មានោះទេ

សូមអានសម្តីទាំងនេះ៖