ថ្មី! បិទក្លឹបហាត់ប្រាណទូទាំងប្រទេសជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់ …

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងកីឡា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តីពីការបិទដំណើរការក្លឹបហាត់ប្រាណជាបណ្តោះអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ បានស្នើដល់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទូទាំងប្រទេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រហូតដល់ស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវបានបញ្ចប់ ។

នេះជាការបិទអាជីវកម្មខាងក្លឹបហាត់ប្រាណចុងក្រោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពីបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឲ្យផ្អាកដំណើរការ រោងភាពយន្ត KTV ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្លឹបកម្សាន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បារ ជាដើម ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅកម្ពុជា ៕

ប្រភព៖ មតិអ្នក