ឡូយមែន! ស្លឹកទឹកដោះគោក្រៀមអាច ព្យាបាលជំងឺ ក្រពះ ពោះវៀនបាន!

ការឈឺក្រពះ និងរលាកក្រពះ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្អល់ក្នុងពោះផ្នែកខាងលើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​ជួនឈឺខ្លាំងជួនឈឺតិច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញយទៅៗ ដែលអាចផ្តល់ការរំខសនយ៉ាងខ្លាំង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជំងឺក្រពះមានច្រើន តែជំងឺដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅប្រទេសកម្ពុជា គឺជំងឺខ្សោយក្រពះ រលាកក្រពះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដំបៅក្រពះ និងជំងឺច្រាលទឹកអាសុីតឡើងលើ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីព្យាបាលជំងឺក្រពះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពោវៀនតាមបែបធម្មជាតិ ពូកែស័ក្តសិទ្ធ ។

ធាតុផ្សំមាន៖ ស្លឹកទឹកដោះ (ស្លឹកទឹកដោះគោ) ហាលអោយក្រៀម តែកំុហាលអោយត្រូវថ្ងៃ ។