និស្ស័យស្នេហ៍ខុសគេ! ខាងស្រីគប់ម៉ាដបទឹកសុទ្ធ ធ្វើឲ្យខាងប្រុសខឹងខ្លាំងតាមញ៉ែរហូតបានទៅជា…

ជៀទេថា ស្នេហាពិតជាកើតឡើងមកពីនិស្ស័យដែលជាអ្នកដឹកដៃឲ្យមនុស្សប្រុសស្រីពីរនាក់បានជួបគ្នា ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាសោះពីមុនមក។ និស្ស័យស្នេហ៍កើតឡើងនៅពេលវេលាខុសៗគ្នា គូស្នេហ៍ខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់រាប់គ្នាជាមិត្តយូរដែលហើយនៅជាមួយគ្នាយូរៗក៏ស្រលាញ់ ខ្លះមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាសោះ តែសុខៗក៏ស្គាល់ហើយសុខៗក៏ស្រលាញ់ ខ្លះជាសត្រូវស្អប់គ្នាតែចុងក្រោយបែរជាស្រលាញ់គ្នា។

ជាក់ស្តែងដូចជាគូស្នេហ៍មួយគូនេះ ពិតជាគូស្នេហ៍ដែលប្លែកខុសពីគេមែន ដោយសារតែស្នេហារបស់ពួកគេកើតឡើងមកពីការខឹងខាងស្រីយកដបទឹកសុទ្ធគប់ ខាងប្រុសគុំស្អប់ថានឹងតាមញ៉ែឱ្យបាន ​មានអីតាមញ៉ែយូរៗក៏ជាប់ចិត្តស្រលាញ់មែនទែនក្លាយជាចំណងស្នេហាពិស្មោះស្ម័គ្រ។